Nội quy bài thi

Thí sinh có thể xin đổi ngày thi trong thời gian quy định sau khi hoàn tất đăng ký và nộp lệ phí thi, nhưng không được hủy đăng ký, không được thay đổi địa điểm thi và cấp độ thi đã đăng ký. Mỗi một đăng ký chỉ chấp nhận một lần yêu cầu thay đổi ngày thi.


Thí sinh cần đăng nhập vào "Trung tâm cá nhân" thông qua trang web www.chinesetest.cn để đăng ký thay đổi ngày thi. Ngày thi có thể thay đổi là bất kỳ ngày thi nào cùng cấp độ được tổ chức trong năm mà điểm thi đã đăng ký.


Thời hạn và lệ phí khi thay đổi ngày thi như sau:


• 27 ngày trước ngày thi (kể cả ngày 27): Thí sinh được thay đổi hồ sơ miễn phí và không thu phí.


• Từ 27 ngày trước ngày thi đến 10 ngày trước ngày thi (kể cả ngày thi thứ 10): Thí sinh thay đổi ngày thi trong thời gian này phải nộp 30% lệ phí thi làm phí thủ tục thay đổi ngày thi.


• Ít hơn 10 ngày trước khi thi (không tính ngày thứ 10): Không chấp nhận thay đổi ngày thi.


Lưu ý: Các quy tắc trên áp dụng cho cả thi giấy và thi máy.