แนะนำการสอบ

HSK ( ระดับ6 ) ทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนซึ่งสอดคล้องกับ มาตรฐานความสามารถทางด้านภาษาจีนระดับนานาชาติระดับ 5 และมาตราฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ( CEF ) ระดับ C2

01

HSK ระดับ 6

ผู้ที่สอบผ่าน HSK (ระดับ 6) มีความสามารถในการฟังและอ่านข่าวสารภาษาจีนได้เป็นอย่างดี สามารถใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนในการแสดงความคิดเห็นของตนได้อย่างคล่องแคล่ว สามารถยื่นเรียนต่อมหาลัยที่ดีเด่นของประเทศจีนและมีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

02

เนื้อหาการสอบ HSK ระดับ 6

การสอบทั้งหมดประมาณ 140 นาที(รวมเวลาที่ผู้สอบกรอกข้อมูลส่วนบุคคลเวลา 5 นาที
1. การฟัง มี 3 หัวข้อ 50 ข้อ
2. การอ่าน มี 4 หัวข้อ 50 ข้อ
3. การเขียน มี 1 หัวข้อ 1 ข้อ
เข้าใจคำศัพท์ที่ใช้กันทั่วไป 5000 คำ

03

สำหรับการสอบ HSK ระดับ 6 เราสามารถให้คุณ :

2500 คำศัพท์ที่จำเป็น คือ แบ่งกลุ่มฝึกคำศัพท์ ฝึกได้อย่างชำนาญและเข้าใจใน 2-3 เดือน
23 จุดไวยากรณ์ คือ พูดรวบรัดได้ใจความ ใช้ได้อย่างคล่องแคล้วใน 1 สัปดาห์
คัดสรรข้อสอบจริง 10 ชุดและข้อสอบเสมือนจริง 5 ชุด คือ การฝึกที่เข้นข้นใน 1 เดือนและสอบได้คะแนนสูง
มี 1 หัวข้อในการฝึกการเขียน คือ ถ่ายรูปอัพโหลดโดยเขียนแก้ไขประโยคด้วยครูที่มีคุณวุฒิสูงและสามารถเขียนประโยคได้คะแนนสูง