แนะนำการสอบ

HSK ( ระดับ2 ) ทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนซึ่งสอดคล้องกับ มาตรฐานความสามารถทางด้านภาษาจีนระดับนานาชาติระดับ 2 และมาตราฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ( CEF ) ระดับ A2

01

HSK ระดับ 2

ผู้ที่สอบผ่าน HSK (ระดับ 2) มีความสามารถใช้ภาษาจีนอย่างง่ายๆในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ รวมถึงมีความรู้ภาษาจีนระดับต้นดีเยี่ยม

02

เนื้อหาการสอบ HSK ระดับ2

การสอบทั้งหมดประมาณ 55 นาที(รวมเวลาที่ผู้สอบกรอกข้อมูลส่วนบุคคลเวลา 5 นาที
1. การฟัง มี 4 หัวข้อ 35 ข้อ
2. การอ่าน มี 4 หัวข้อ 25 ข้อ
เข้าใจคำศัพท์ที่ใช้กันทั่วไป 300 คำ

03

สำหรับการสอบ HSK ระดับ2 เราสามารถให้คุณ :

150 คำศัพท์ที่ออกสอบบ่อย คือ แบ่งกลุ่มฝึกคำศัพท์ ฝึกได้อย่างชำนาญและเข้าใจใน 3 สัปดาห์
48 จุดไวยากรณ์ คือ พูดรวบรัดได้ใจความ ใช้ได้อย่างคล่องแคล้วใน 2 สัปดาห์
คัดสรรข้อสอบจริง 10 ชุดและข้อสอบเสมือนจริง 5 ชุด คือ การฝึกที่เข้นข้นใน 2 สัปดาห์ การสอบในหนึ่งครั้งที่ได้คะแนนสูง