แนะนำการสอบ

HSK ( ระดับ3 ) ทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนซึ่งสอดคล้องกับ มาตรฐานความสามารถทางด้านภาษาจีนระดับนานาชาติระดับ 3 และมาตราฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ( CEF ) ระดับ B1

01

HSK ระดับ 3

ผู้ที่สอบผ่าน HSK (ระดับ 3) มีความสามารถในการใช้ภาษาจีนติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน การเรียน หรือในด้านการทำงานขั้นพื้นฐาน และสามารถใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศจีนได้

02

เนื้อหาการสอบ HSK ระดับ 3

การสอบทั้งหมดประมาณ 90 นาที(รวมเวลาที่ผู้สอบกรอกข้อมูลส่วนบุคคลเวลา 5 นาที
1. การฟัง มี 4 หัวข้อ 40 ข้อ
2. การอ่าน มี 3 หัวข้อ 30 ข้อ
3. การเขียน มี 2 หัวข้อ 10 ข้อ
เข้าใจคำศัพท์ที่ใช้กันทั่วไป 600 คำ

03

สำหรับการสอบ HSK ระดับ 3 เราสามารถให้คุณ :

300 คำศัพท์ที่ออกสอบบ่อย คือ แบ่งกลุ่มฝึกคำศัพท์ ฝึกได้อย่างชำนาญและเข้าใจใน 1 เดือน
51 จุดไวยากรณ์ คือ พูดรวบรัดได้ใจความ ใช้ได้อย่างคล่องแคล้วใน 2 สัปดาห์
คัดสรรข้อสอบจริง 10 ชุดและข้อสอบเสมือนจริง 5 ชุด คือ การฝึกที่เข้นข้นใน 2 สัปดาห์ การสอบในหนึ่งครั้งที่ได้คะแนนเยอะ
มี 2 หัวข้อในการฝึกการเขียน คือ ถ่ายรูปอัพโหลดโดยเขียนแก้ไขประโยคด้วยครูที่มีคุณวุฒิสูงและสามารถเขียนประโยคได้อย่างง่ายดาย