HSKระดับ5 - การอ่าน

ส่วนที่หนึ่ง
อัตราความเข้าใจ
ข้อถูก/ข้อผิด
ข้อความบทสั้นและเลือกคำศัพย์เติมลงในช่องว่าง
0% Complete (warning)
0%
0/0
ส่วนที่สอง
อัตราความเข้าใจ
ข้อถูก/ข้อผิด
เลือกคำตอบที่ถูกต้องให้ตรงกันกับเนื้อหา
0% Complete (warning)
0%
0/0
ส่วนที่สาม
อัตราความเข้าใจ
ข้อถูก/ข้อผิด
เข้าใจการอ่านข้อความบทความสั้น
0% Complete (warning)
0%
0/0