HSKระดับ4 - การอ่าน

ส่วนที่หนึ่ง
อัตราความเข้าใจ
ข้อถูก/ข้อผิด
เลือกคำศัพย์เติมลงในช่องว่าง
0% Complete (warning)
0%
0/0
ส่วนที่สอง
อัตราความเข้าใจ
ข้อถูก/ข้อผิด
เรียงลำดับประโยคให้ถูกต้อง
0% Complete (warning)
0%
0/0
ส่วนที่สาม
อัตราความเข้าใจ
ข้อถูก/ข้อผิด
เลือกคำตอบที่ถูกต้อง
0% Complete (warning)
0%
0/0
บทความสั้นๆ
0% Complete (warning)
0%
0/0