แบบทดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน (HSK) ปี 2022
เวลาสอบ คอร์สเรียนเพื่อการสอบ หมดเขตลงทะเบียน วันประกาศผลสอบ
การทดสอบโดยใช้กระดาษ การสอบออนไลน์โดยใช้คอมพิวเตอร์ การทดสอบโดยใช้กระดาษ การสอบออนไลน์โดยใช้คอมพิวเตอร์
2022 08/01(วันเสาร์) HSK 12/12/2021 29/12/2021 15/02 24/01
26/03(วันเสาร์) HSK 27/02 16/03 26/04 11/04
09/04(วันเสาร์) HSK 13/03 30/03 16/05 25/04
14/05(วันเสาร์) HSK 17/04 04/05 14/06 30/05
12/06(วันอาทิตย์) HSK 16/05 02/06 12/07 27/06
16/07(วันเสาร์) HSK 19/06 06/07 16/08 01/08
21/08(วันอาทิตย์) HSK 25/07 11/08 21/09 05/09
17/09(วันเสาร์) HSK 21/08 07/09 24/10 10/10
16/10(วันอาทิตย์) HSK 19/09 06/10 16/11 31/10
11/19(วันเสาร์) HSK 23/10 09/11 19/12 05/12
04/12(วันอาทิตย์) HSK 07/11 24/11 04/01/2023 19/12

เนื่องจากเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์จึงเลื่อนวันประกาศผลออกไปหนึ่งสัปดาห์